KVKK Aydınlatma Metni

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bayraktar E Ticaret Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” veya “Bayraktar E Ticaret”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilir, saklanır, silinir ve imha edilir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.bayraktareticaret.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bayraktar E Ticaret San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin neler olduğu, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket’in ve şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.bayraktareticaret.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bayraktar E Ticaret Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ve imhası Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. İşlenen Kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak ve güncel kanun hükümlerine ve Şirket ile Kişisel verisi işlenenlerin ilişkisinin gerekliliklerine göre değişmek üzere kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, Sağlık, Fiziksel Mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, pazarlama, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, ve diğer tüm kişisel veri türlerindeki kayıtlarını kanunun belirlediği kurallar çerçevesinde işlemeyi, saklamayı, imha etmeyi ve silmeyi kabul ve taahhüt eder. Kanunun zorunlu tuttuğu haller ve sözleşmelerin işlevselliği için gerekli olan Kişisel verilerin saklanmasına ve işlenmesine Kişiler itiraz edemezler.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızdaki bilgi ve talep formları aracılığıyla yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bayraktareticaret.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bayraktar E Ticaret Bigisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Bayraktar E Ticaret’ e iletmeniz durumunda Bayraktar E Ticaret talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bayraktar E Ticaret tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • Şirket ile ilişkisi sonlanan ve yasal saklama sürelerinin sona ermesi halinde Kişisel verilerin imha edilmesini talep etme,

e) Aydınlatma metni son hükümler
Aydınlatma metni kapsamında belirtilen tüm hüküm ve maddeleri içeren bu metnin kişilere verilmesi, okutulması, okunması, sesli olarak bildirimde bulunulması, mesaj ve mail yoluyla iletilmesi satış ve pazarlama sırasında sorulması ve diğer yollarla bilgilendirilmesi durumunda kişilerin tamamen ve açıkça aydınlatıldığı kabul edilecek olup, kanunun aradığı aydınlatma yükümünün yerine getirildiği kabul edilir. Açık Rıza formunun imzalanması halinde Aydınlatma metni konusunda bilgilendirmenin yapıldığı kabul edilir. Taraflar Hiçbir şart ve koşulda Açık Rıza formunu imzaladıkları, kabul ettikleri veya kabul ettiklerini beyan ettikleri hallerde Aydınlatılmadıklarını ileri süremezler.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR